Obwieszczenie Wójta Gminy Koneck

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Koneck

z dnia  9 czerwca  2021r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021  poz. 247 ze zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Koneck do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
    ugkoneck@koneck.eu;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Konecku:
    Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck;
  • w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 1 lipca 2021 r.

 

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koneck.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla gminy Koneck do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koneck.

Prognoza POŚ Koneck 2021

 

Wójt Gminy Koneck

Podobne aktualności

Skip to content