Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy
zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej
podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku –
jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na „Modernizację
gospodarstw rolnych”, która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem
z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji
przez ARiMR.
Przypominamy, że każde wsparcie finansowe realizowane przez ARiMR w ramach
PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie
pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą. Kosztami kwalifikowalnymi na przykładzie
obszaru nawadnianie jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru,
mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a
także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma
możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów
rolnych.
Trzeba podkreślić, że pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod
względem racjonalności jej kosztów, które muszą być ściśle związane z działalnością rolniczą
oraz nawadnianiem, a ich parametry techniczne dostosowane do potrzeb gospodarstwa
korespondują z jego zasobami, tj. produkcją i skalą tej produkcji. Dodatkowo koszty
kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych. Oznacza
to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie
kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa
wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać z ARiMR dofinasowania na pokrycie części
kosztów jego nabycia.
Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku
z zakupem danego produktu przysługiwać mu będzie pomoc, może skonsultować się
np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze
specjalistami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Przypominamy, że aby otrzymać refundację. najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie
określonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Terminy naborów
wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym ARiMR
(www.arimr.gov.pl). Każdy złożony w Agencji wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają
odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania
wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Później następuje podpisanie umowy.
Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy,
ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem
umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać
dofinasowania, którego się spodziewał.
Dopiero zawarcie z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy otwiera furtkę do jej otrzymania.
Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy, rolnik składa wniosek o wypłatę
pomocy i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalistów z ARiMR otrzymuje
wsparcie. Pragniemy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy
nie rekomendowała, nie rekomenduje i nie będzie rekomendować zakupu urządzeń konkretnej
firmy.
Źródło: ARiMR

Podobne aktualności

Skip to content