Zawiadomienie o zwołaniu XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 17 września 2021 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 17 wrzesień 2021 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2027

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Koneck na rok szkolny 2021/2022

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Koneck do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy Koneck do roku 2024”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych
w miejscowości Ossówka

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/20 Rady Gminy Koneck
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content