Gmina Koneck informuje

Gmina Koneck informuje:

 

 1. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koneck jest Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., Polna 87, 87-710 Służewo, tel. (54) 282 02 45;
 2. miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koneck niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o. o. z/w w Służewie, ul. Polna 87, 87-710 Służewo;
 3. o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu w 2020 r.:
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,63 %,
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 %,
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo, tel. (54) 282 02 45; PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00, z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości typu ogrody działkowe i domki letniskowe na PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 1. odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal), w tym opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 2. odpady zielone,
 3. odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 4. przeterminowane leki,
 5. chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin),
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. odpady wielkogabarytowe,
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
 11. zużyte opony,
 12. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 13. urządzenia zawierające freon;
 14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany dwa razy w roku przy okazji zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz w PSZOK z/s w Służewie, ul. Polna 87, 87-710 Służewo;
 15. zbiórka odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych była organizowana przez Gminę Koneck w sierpniu br., następna zbiórka odpadów rolnych będzie organizowana w przyszłym roku, a w ciągu roku można je oddać do firmy AG-PLAST z/s w Dobrem, ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre.

 

202110181245

202110181238

 

Podobne aktualności

Skip to content