Zawiadomienie o zwołaniu XXIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 21 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 21.12.2021 r.

 1. Otwarcie.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Powołanie protokolanta.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2027

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2021 rok.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022 – 2027

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2022 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/20 Rady Gminy Koneck
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w gminie Koneck na lata 2022-2024”

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koneck na lata 2022-2026”

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck na lata 2022-2026

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.12. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Informacje lub komunikaty.
 6. Wnioski.
 7. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content