Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

         

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021


GMINA KONECK REALIZUJE PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021,
KTÓRY FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO -FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.
NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2021 GMINA Koneck OTRZYMAŁA:
DOFINANSOWANIE WARTOŚCI:
29260,80
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
29260,80

Głównym celem Programu jest zapewnienie świadczenia usług asystenta dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Zostanie zrealizowany główny cel programu, jakim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług asystenta, który będzie dla nich wsparciem przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Informacji w sprawie programu udziela: Izabela Ossowska tel. 54 272 20 02

lub e-mail : gopskoneck@pro.onet.pl

Zasady realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Podstawa prawna Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021:Art.7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 1787 z 2020 r. ).

Realizatorami Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku:

Cel Programu:

Program ma na celu:

 1. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 2. możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie im uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Kto może skorzystać z usług asystenta?

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkujące teren gminy Koneck:

 1. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

V Kto może zostać „asystentem”?

 1. Możesz samodzielnie wybrać asystenta, spośród asystentów zatrudnionych przez Realizatora.
 2. Asystentem może zostać osoba, która:
 3. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 4. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
 5. w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta;
 6. Asystentem nie mogą zostać członkowie rodziny, opiekunowie prawni i/lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

VI Na czym będą polegać usługi asystenta

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
  1. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876,)a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
  2. Pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;

 

 1. Asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.
 2. Realizator będzie działał na podstawie Regulaminu.

 

VII Limity usług

Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny i dni wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi średnio 30 godzin miesięcznie;

VIII Odpłatność za usługi

 1. Usługi asystenta realizowane w ramach Programu są bezpłatne;
 2. Usługi w ramach Programu realizowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego.

IX Jak skorzystać z usług asystenta?

 1. Wypełnij Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (zwaną dalej „Kartą zgłoszenia”);
 2. Do Karty zgłoszenia dołącz orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Kartę zgłoszenia możesz złożyć w siedzibie Realizatora lub bezpośrednio u asystenta. Kontakt do Realizatora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku, tel. 54/ 272 20 02, e-mail: gopskoneck@pro.onet.pl
 4. Karta zgłoszenia powinna być przekazana najpóźniej podczas pierwszego spotkania z asystentem;
 5. Pamiętaj, aby aktualizować każdą zmianę danych zawartych w karcie zgłoszenia
 6. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług asystenta możesz zgłosić w formie pisemnej, osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

X  Kwalifikowanie do Programu

 1. Do Programu kwalifikuje Realizator na podstawie złożonych Kart zgłoszenia;
 2. Osoby kwalifikowane będą zgodnie z kolejnością złożonych wniosków;
 3. Przewidywane jest stworzenie listy rezerwowej;
 4. Osoby zakwalifikowane do korzystania z usług zobowiązane będą do podpisania regulaminu programu wraz z załącznikami.

 

Załącznik: Karta zgłoszenia do Programu.

Zal-nr-1 do zasad-Wzor-karty-zgloszenia-do-Programu-AOON—edycja-2021-1607011377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content