Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej.

Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 266) o zaistnieniu takiego zdarzenia poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.  Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibach jednostek Kasy, telefonicznie, pocztą tradycyjną, a także elektroniczną i poprzez platformę ePUAP.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, w dobie pandemii koronawirusa
i rosnącej liczby zachorowań i zgonów na COVID-19, zachęcamy do korzystania z form niewymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ze zgłoszeniem wypadku nie należy czekać do zakończenia leczenia skutków nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto przypominamy, że niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania,
a także że osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

  • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
  • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
  • wskazać świadków wypadku,
  • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
  • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Kasa przypomina, że zgłoszenie wypadku możliwe jest ówniez przez ePUAP. Więcej informacji o formach zgłaszania wypadków do KRUS znajduje się na stronie www.krus.gov.pl.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Podobne aktualności

Skip to content