Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konecku,
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
(druk wniosku można wydrukować z Rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego ( Dz.U. z 2022 r. poz.2) lub pobrać w siedzibie GOPS Koneck oraz na stronie www.bip.koneck.eu (zakładka: sprawy/druki do pobrania). Wnioski będzie można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód na potrzeby dodatku osłonowego to dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 400 lub 500 zł* na jednoosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • 600 lub 750 zł* na gospodarstwo 2-3 osobowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • 850 zł lub 1062,50 zł* na gospodarstwo 4-5 osobowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • 1150 zł lub 1437,50 zł* na gospodarstwo 6 i więcej osobowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj!: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy na wniosek złożony w styczniu 2022 r. będzie wypłacony w 2 równych ratach tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Wniosek złożony później niż w styczniu zostanie rozpatrzony a dodatek wypłacony jednorazowo w terminie do 2 grudnia 2022 r. Termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.

Załączniki:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_oslonowy11

Podobne aktualności

Skip to content