Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  22 kwietnia 2022 r.

1.  Otwarcie

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022 – 2027

a) omówienie projektu uchwały ;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Koneck do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXI/260/22 Rady Gminy w Konecku z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koneck na lata 2022-2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.10. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8.Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content