Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 26 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 26.05.2022 r.

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu;

c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu;

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

f) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022 – 2027

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/22 Rady Gminy Koneck z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koneck na lata 2022-2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Informacje lub komunikaty.

9. Wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content