Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Gminy Koneck

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 30.09.2022 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:                                        6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.                       a) omówienie projektu uchwały;                                                                                                                                                                    b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego                         c)dyskusja;                                                                                                                                                                                                            d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.         

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.   

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji ds. Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/156/20 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość wypłacanych nagród

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Koneck od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów socjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koneck do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,Salutaris”.         

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7. Informacje lub komunikaty

8.Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content