Zaproszenie do wzięcia udziału w TWORZENIU  PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA

Zaproszenie do wzięcia udziału w TWORZENIU  PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA

 

I spotkanie 05.10.2022 r. godz. 10:00-11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFmODZiNDctODk4OC00NWFlLWJlYzgtYmYwNjBiMGIxYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d

 

II spotkanie 05.10.2022 r. godz. 15:30- 17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJlYmQzNmYtZmFkMS00YTI0LTljNGQtYjc5MmZjZGE2ZWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d

Podobne aktualności

Skip to content