Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Koneck

 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 23.11.2022 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Udział lekarza rodzinnego w sesji na wniosek Wójta Gminy.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/156/20 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość wypłacanych nagród.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/289/22 w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Koneck od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7.      Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem na 2023 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/22 Rady Gminy Koneck z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koneck na lata 2022-2023.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.9.      Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.10.    Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Informacje lub komunikaty.

9. Wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content