Polskie Towarzystwo Ekonomiczne rozpoczyna realizację projektu „Własny biznes Twoją szansą!”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu „Własny biznes Twoją szansą!”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Projekt „Własny biznes Twoją szansą!” realizowany będzie w okresie 01.12.2021-31.12.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:
🟪37 osób biernych zawodowo, w tym 15 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (zgodnie z definicją młodzieży NEET),
🟪51 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
🟪5 osób z niepełnosprawnościami,
🟪52 kobiety,
🟪18 osób (11 kobiet, 7 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:
-szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
-szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu
-wsparcie finansowe, w tym:
🟪stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
🟪wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 8/2021 r.) – średnio w projekcie 2 120,00 zł na miesiąc na osobę.

HARMONOGRAM PROJEKTU
Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2021-31.12.2023

Informacja o naborze:
🟪numer naboru: 12
🟪obszar: zgodnie z Regulaminem § 4, ust. 2 i 3 nabór zostaje ograniczony do osób zamieszkujących (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek oraz osób z niepełnosprawnościami (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
🟪kiedy: 01.02.2023-14.02.2023
🟪 liczba miejsc: 12
🟪numer naboru: 13
🟪obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
🟪kiedy: 01.02.2023-14.02.2023
🟪liczba miejsc: 5

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj. :
🟪osobiście w Biurze Projektu
🟪pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
🟪 elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
🟪telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan autoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.
Osobiście dokumenty można składać w:
Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].
Więcej informacji na stronie:
oraz na Facebook:

Podobne aktualności

Skip to content