Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Koneck.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 9 luty 2023 r.

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2023-2027.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/305/22 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2023 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

 

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koneck oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2024 roku.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.10. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

 1. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2022 rok.

7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  za 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 

7.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 

 1. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok.

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

 

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2023 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

 

8.4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2023 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

 

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku za 2022 rok.

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
  za 2022 rok.

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacje lub komunikaty.
 2. Wnioski.
 3. Zamknięcie obrad IXL sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content