Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Konecku

Wójt Gminy Koneck ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 15, 87-702 Koneck.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w pkt 1 lub w pkt 2:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne
  i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,
 2. b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

– co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy

albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

 1. e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1586, Dz. U. z 2022 r. poz. 1730, Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, poz. 2005, poz. 1672), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742, poz. 212, poz. 1234, poz. 1672, poz. 2005, poz. 1872, poz. 1088, Dz. U. z 2024 r. poz. 124, poz. 227), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2023 poz. 742, poz. 212, poz. 1234, poz. 1672, poz. 2005, poz. 1872, poz. 1088, Dz. U. z 2024 r. poz. 124, poz. 227), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 4. h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
 7. k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 672, Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone
w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

 1. a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. b) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty
  w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. c) urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Oferta osoby przystępującej do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. W przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
 5. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1586, Dz. U. z 2022 r. poz. 1730, Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, poz. 2005, poz. 1672), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742, poz. 212, poz. 1234, poz. 1672, poz. 2005, poz. 1872, poz. 1088, Dz. U. z 2024 r. poz. 124, poz. 227), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2023 poz. 742, poz. 212, poz. 1234, poz. 1672, poz. 2005, poz. 1872, poz. 1088, Dz. U. z 2024 r. poz. 124, poz. 227)
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę kandydat
  jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13.

Oferty na konkurs należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku” do dnia 25 czerwca 2024 r.,
do godziny 14:30, osobiście w Urzędzie Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck w godzinach 8:30 – 15:30 lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy
w Konecku, u1. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób (np. elektroniczny) za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Urzędu Gminy w Konecku.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Koneck.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.koneck.eu/index.php?id=101&p1=szczegoly&p2=10000363

Podobne aktualności

Skip to content