INFORMACJA – terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne w 2024 r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 będzie można składać już od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2024 r. także drogą tradycyjną (papierową) osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

 

Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnegow 2024 r.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy 2024/2025 tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 będzie można składać już od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2024 r. także drogą tradycyjną (papierową) osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2024 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                   z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 grudnia danego roku do dnia 31
stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie. Jednocześnie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konecku, ul.. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck oraz na stronie www.bip.koneck.eu (zakładka: sprawy/druki do pobrania) od 1 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat świadczeń oraz wniosków można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku oraz pod numerem telefonu 54/2722002 w. 32 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi.

                                                                                                                                                                                                                                 Kierownik GOPS Koneck

                                                                                                                                                                                                                                  /-/  Anna Spychalska

Podobne aktualności

Skip to content