Mam staż – mam możliwości zawodowe

MAM STAŻ- MAM MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w
projekcie: Mam staż – mam możliwości zawodowe! osoby w wieku od 18 do
29 lat zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów KC) spełniające poniższe kryteria:

* bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
* osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

W ramach projektu otrzymasz:

* – Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.
* – Poradnictwa zawodowego
* – Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.
* – Kompleksowego i Indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby.

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie w zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej i zdobyciu doświadczenia zawodowego. Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zgłoś się do Nas! Dane kontaktowe, telefon:  886 468 299, e-mail:
a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Links:
——
[1] https://fundacjarozwoju.org/projekty/1184-twoja-szansa-zawodowa-staz

 

Podobne aktualności

Skip to content