Nabór na ławników sądowych, na kadencję 2012-2015.

Na podstawie z art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ogłasza się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)   jest nieskazitelnego charakteru,

  3)   ukończył 30 lat,

  4)   jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)   nie przekroczył 70 lat,

  6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

  1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)   duchowni,

  7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

8)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na łaników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.:

1. prezesi sądów,

2. stowarzyszenia,

3. organizacje związkowe,

4. organizacje pracodawców,

5. inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

6. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

     W przypadku zgloszenia kandydata przez grupę (conajmniej 50) obywateli, do karty zgłoszenia załącza się listę tych osób, która obligatoryjnie musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdego z 50 obywateli zgłaszających kandydata.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

– 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

– informację z Krajowego Rejestru Karnego,

– oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt uzyskania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia na ławnika sądowego

2. Wzór oświadczenia

3. Wzór listy osób

Podobne aktualności

Skip to content