Deklaracja dostępności Gmina Koneck

Deklaracja dostępności Gmina Koneck

Urząd Gminy Koneck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Koneck.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Mickiewicz.
 • E-mail: budownictwo@koneck.eu
 • Telefon: 531 461 964

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Adam Mickiewicz
 • Adres: ul. Włodzimierza Lubańskiego 11,
  87-702 Koneck
 • E-mail: budownictwo@koneck.eu
 • Telefon: 531 461 964

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynków prowadzą 3 wejścia od ul. Włodzimierza Lubańskiego. Jedno do Urzędu Gminy
i dwa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście główne znajduje się na
parterze, bez przeszkód w postaci progów. Przy wejściu do budynku osoba niepełnosprawna ma
możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który umieszczony jest na wysokości około
jednego metra od posadzki po lewej stronie drzwi na ścianie.
Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej
konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie.
Informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w sekretariacie urzędu
usytuowanym na piętrze, pod numerem telefony 54 27 22 302 lub poprzez pocztę elektroniczną
ugkoneck@koneck.eu 

Dostosowanie korytarzy
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy klatce schodowej na parterze budynku.
Dostosowanie schodów
Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków,
znajdujący się przy schodach.
Dostosowanie wind
brak
Dostosowanie pochylni
Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzi podjazd dla wózków, znajdujący się przy
schodach.
Dostępność platform
brak
Dostępność informacji głosowych
brak
Dostępność pętli indukcyjnych
brak
Dostępność parkingów
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego
brak

Skip to content