Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy w Konecku

Dnia 27 września 2011 r. o godzinie 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się VIII sesja Rady Gminy

PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Koneck i powiatu aleksandrowskiego.

7.      Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Koneck oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

9.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012-2015

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) powołanie zespołu;

c) podjęcie uchwały.

9.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2011 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

9.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2011-2020

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

9.4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck” w sezonie zimowym 2011/2012

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

9.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądu rejonowego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

9.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2012-2015

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii zespołu ;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

9.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Informacje lub komunikaty.

12. Wnioski lub oświadczenia radnych.

13.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Zbigniew Raszka

 


 

 

Podobne aktualności

Skip to content