Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w Konecku

 

Dnia 25 listopada 2011 r. o godzinie 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się IX sesja Rady Gminy

         PORZĄDEK OBRAD IX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2011 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek na podatek od nieruchomości na 2012 rok.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego

na 2012 r.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2012 r.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia przez Gminę Koneck porozumienia z Gminą Aleksandrów Kuj. w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości będącej własnością Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content