Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „małe projekty”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „małe projekty”

Termin konkursu oraz naboru wniosków przewidziany jest na marzec 2013 roku

W związku z powyższym w dniu 04.03.2013 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Konecku
odbędzie się jednodniowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu  pn. „małe projekty”.

Zakres pomocy objętych konkursem:

 

– podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych

 

  przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;

 

– podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania;

 

– rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;

 

– rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;

 

– promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa

 

  przyrodniczego i krajobrazowego;

 

– zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;

 

– rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania i wprowadzenia na

 

  rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach;

 

– wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków

 

  prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi

 

  w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

 

 

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

 

1) osoby fizyczne które:

 

a)  są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 

b)  są pełnoletnie,

 

c)  mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju,
lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze albo

 

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

            Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Stowarzyszenia przy ul. Narutowicza 3                         w Aleksandrowie Kujawskim lub pod nr telefonu: 054 282 40 97.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalna liczba miejsc 30.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!

Podobne aktualności

Skip to content