KRUS – Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2013 r.

Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%. W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń.

Od dnia 1 marca 2013 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4,0%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2013 r. o 4% i wynosi 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2013 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej. W konsekwencji, od  1 marca 2013 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28.02.2013 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polegać będzie na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 831 zł 15 gr, przez wskaźnik wymiaru indywidualnie ustalony dla każdego świadczenia.

Wobec powyższego, w wyniku waloryzacji od 1 marca 2013 r.:

  • renta socjalna wynosi 698 zł 17 gr. Łączna wysokość renty socjalnej, jak również renty rodzinnej rolniczej, nie może przekroczyć 1.662 zł 30 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 83 zł 12 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dodatek pielęgnacyjny (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 305 zł 25 gr), a także dodatek za tajne nauczanie, zostanie podwyższony do 203 zł 50 gr;
  • dodatek kombatancki, podobnie jak maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej, oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, wzrasta do 203 zł 50 gr;
  • dodatek kompensacyjny po waloryzacji wyniesie 30 zł 53 gr;
  • wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego – do 165 zł 71 gr miesięcznie;
  • dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 382 zł 50 gr.

W związku ze zmianą najniższej emerytury, zasiłek macierzyński, przysługujący w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej, wzrasta od 1 marca br. do wysokości 3.324 zł 60 gr;

Zasiłek pogrzebowy pozostanie w wysokości 4.000 zł.

Nie zmieni się również wymiar zasiłku chorobowego, wynoszącego 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2012 r. wyniosło 3.690 zł 30 gr. W związku z nową kwotą przeciętnego wynagrodzenia, od 1 marca 2013 r. dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów wyniosą odpowiednio:

70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.583 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.797 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

przychody pomiędzy kwotą 2.583 zł 30 gr a 4.797 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o 549 zł 12 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 466 zł 78 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na osiąganą przez nich kwotę dodatkowych przychodów. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Podobne aktualności

Skip to content