Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zawiadamia

o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Koneck

na dzień 29 października 2014 r. (tj. środa) o godzinie 1000
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 29.10.2014 r.

1.      Otwarcie.

 

2.      Stwierdzenie kworum.

 

3.      Powołanie protokolanta.

 

4.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

5.      Przyjęcie porządku obrad.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

 

c) dyskusja;

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podstawy do obliczenia podatku rolnego
na 2015 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

 

 

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/190/14 Rady Gminy Koneck
z dnia 31 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

 

c) dyskusja;    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

 

c) dyskusja;    

 

d) podjęcie uchwały.

 

 7.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –

dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

 

c) dyskusja;    

 

d) podjęcie uchwały.

 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koneck w roku szkolnym 2013/2014.

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

10. Informacje lub komunikaty.

 

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

 

12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content