XII sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje o zwołaniu

XII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 25 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy Koneck za 2015 r.:
7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
8. Przedstawienie planów prac Komisji Rady Gminy Koneck na 2016 r.:
8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie planu.
8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2016 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie planu.
8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2016 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie planu.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku
za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konecku za 2015 r.
a) omówienie;
b) dyskusja;
c) przyjęcie sprawozdania.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
12.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2016 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
12.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2016 – 2019
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
12.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/15 Rady Gminy Koneck z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
12.4. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje lub komunikaty.
15. Wnioski lub oświadczenia radnych.
16 . Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content