XXII sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje
o zwołaniu XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 11.04.2017 r.:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koneck w 2017 roku”

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  współdziałania Gminy Koneck z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca
na budowie ciągu rowerowego i pieszo – rowerowego na  terenie gminy Koneck”
w zakresie opracowania  dokumentacji projektowej i wykupu gruntów

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck 

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2017 – 2020 

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje lub komunikaty.
 7. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content