XXXI sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje,

że na dzień 29 grudnia 2017 r. (tj. piątek) na godzinę 10.00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Koneck.

 

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 29 grudnia 2017

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2017 – 2021

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Koneck na rok 2018

a) omówienie projektu uchwały;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2018 – 2021

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Koneck  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Koneck 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Koneck
z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content