XXXII sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje
o zwołaniu XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck
zwołanej na dzień 30 stycznia 2018 r.
o godzinie 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 30 stycznia 2018 r.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck 

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku  

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 roku

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2018 – 2021

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Koneck na lata 2018 – 2021

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym
na terenie Gminy Koneck

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje lub komunikaty.
 7. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content