Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 21 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

 

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 21 luty 2019 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019 – 2022
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Statutowej;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 Rady Gminy Koneck z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koneck lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wykazanie organów do tego upoważnionych
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

 

6.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2018 rok.

7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

8. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

  1. a) omówienie;
  2. b) dyskusja;
  3. c) przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konecku za 2018 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

13. Informacje lub komunikaty.

14. Wnioski lub oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content