ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Koneck zawiadamia, że w dniu 17 września 2021 r. Rada Gminy Koneck podjęła uchwałę nr XXVII/223/21 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koneck

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 października 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 21,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  2. 63,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów*;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 1,00 zł od osoby miesięcznie.

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

WAŻNE:

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

  • papier i tektura – worek niebieski, 
  • szkło – worek zielony, 
  • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty,
  • odpady bio, odpady kuchenne – worek brązowy,
  • odpady zmieszane – pojemnik lub worek czarny, 
  • popiół – pojemnik lub worek w dowolnym kolorze.

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

 

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, korzystanie ze zniżki na kompostowanie bioodpadów). Deklaracje złożone po 1 stycznia 2021 r. zawierające dane o posiadaniu kompostownika nie wymagają ponownego złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Koneck.  

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość naliczonej opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w Konecku osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy w Konecku i na stronie internetowej www.bip.koneck.eu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, pod nr tel. 54 272 23 02 wew. 20 w godzinach pracy urzędu lub wysłanie zapytania na adres: gospodarkaodpadami@koneck.eu.

202110050842

Podobne aktualności

Skip to content