Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 20 stycznia 2022 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  20 stycznia 2022 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/241/21 Rady Gminy Koneck z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Koneck na lata 2022-2024”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Koneck na lata 2022 – 2024”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/242/21 Rady Gminy Koneck z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koneck na lata 2022-2026”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koneck na lata 2022-2026”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koneck do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koneck do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Gminy Koneck z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

a) omówienie projektu uchwały;

b) dyskusja;

c) podjęcie uchwały.

6.10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2023 roku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2022

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.12. Podjęcie uchwały w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.13. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck na lata 2022-2026”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.14. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2021 rok.

7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

8. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok.

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2022 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content