Raport diagnostyczno-strategiczny

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Diagnostyczno-Strategicznym!

Zakończył się etap diagnostyczny przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny.

Raport Diagnostyczno-Strategiczny jest podsumowaniem prac podejmowanych w pierwszym i drugim etapie cyklu SUMP, tj. kroków od 1 do 6. W szczególności chodzi jednak o przeprowadzenie dogłębnej analizy (diagnozy) sytuacji badanego obszaru w zakresie mobilności. Jest to najbardziej obszerne i najważniejsze zadanie w tej fazie przygotowania SUMP. Element ten stanowi fundament do zaplanowania przyszłej polityki mobilności analizowanego obszaru. Podstawę wyznaczenia wizji, celów i konkretnych działań, jakie powinny być w MOFT zrealizowane żeby podnieść jakość życia mieszkańców, poprzez poprawę ich sytuacji mobilnościwej i zmniejszenie oddziaływania sektora transportu na środowisko naturalne.

W ramach diagnozy przeprowadzono szereg działań diagnostycznych, m.in.: badania zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców, badania ruchu kołowego, które opisują obecny stan mobilności w MOFT. Przygotowano też szczegółowy model ruchu (matematyczny model ruchu), który pozwoli spojrzeć w przyszłość. Z jego pomocą, w kolejnym etapie prac, zostaną przeprowadzone prognozy tego w jaki sposób zmienią się zachowania komunikacyjne mieszkańców w zależności od rodzaju i zakresu rekomendowanych w SUMP działań.

Raport zawiera też m.in.:

  • przegląd dokumentów strategicznych – od poziomu europejskiego do lokalnego;
  • analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych systemu mobilności MOFT, w tym analizę transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, autobusowego, ciężarowego, wodnego, rowerowego i pieszego;
  • analizę społeczno-gospodarczą;
  • analizę transportu publicznego;
  • ocenę stanu środowiska;
  • wstępną propozycję wizji, celów strategicznych, szczegółowych i działań możliwych do wdrożenia w ramach SUMP.

Z Raportem Diagnostyczno-Strategicznym można zapoznać się na stronie internetowej www.sump-torun.pl/dokumenty/

Podobne aktualności

Skip to content