500+ dla niesamodzielnych. Ile wniosków o świadczenie wpłynęło w regionie?

500+ dla niesamodzielnych. Ile wniosków o świadczenie wpłynęło w regionie?

Już od września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o tzw. 500+ dla niesamodzielnych. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS-u. Tylko w tym roku od stycznia do września wpłynęło ich w całym kraju ponad 90,6 tys., w województwie kujawsko-pomorskim 5,6 tys.

W okresie od stycznia do września 2023 r. najwięcej wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do oddziałów ZUS w Rzeszowie – 6747, Gdańsku – 4003 i Lublinie – 3959, najmniej do oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim – 854. Z kolei na Kujawach i Pomorzu wnioski do ZUS-u o tzw. 500+ dla niesamodzielnych złożyło 5633 osób. W bydgoskiej placówce złożono 3026 wniosków, a w toruńskiej ponad  2607 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dla kogo 500+

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd. Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy.

Przy badaniu wysokości kwoty świadczenia uzupełniającego nie są uwzględniane dodatki i świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych. Jest to np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny.
Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłek socjalny lub zasiłek pogrzebowy. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 500 zł mogą otrzymać osoby, które nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub mają takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł. Natomiast jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w październiku wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 357,80 zł brutto. Jest to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń, czyli w tym przypadku 1800 zł.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content