Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT MOF Torunia.

Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT MOF Torunia.

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i wniosków interesariuszy rozwoju, w celu podjęcia optymalnych decyzji co do kształtowania procesu rozwoju danego obszaru. Nie bez znaczenia jest również rola informacyjna konsultacji społecznych – w trakcie tego procesu uczestnicy, nawet jeśli nie wyrażają swoich opinii lub uwag, to mają możliwość poznać jej treść i uzasadnienie dla planowanych kierunków działań. Konsultacje społeczne pozwalają również na integrację poprzez wzajemne poznanie się i ukształtowanie relacji pomiędzy uczestnikami.

Konsultacje społeczne projektu strategii oraz dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko tej strategii prowadzone były w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ich celem była identyfikacja uwarunkowań środowiskowych wdrażania Strategii ZIT, wpływu jej ustaleń na środowisko oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu unikanie, minimalizowanie i kompensowanie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.
Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych zidentyfikowano interesariuszy strategii ZIT MOF Torunia. Interesariuszami procesu byli nie tylko mieszkańcy MOF Torunia (jako osoby fizyczne), ale również przedsiębiorcy, podmioty sektora pozarządowego, radni rad gmin i powiatów, a także te instytucje publiczne, które nie są samorządami zaangażowanymi w realizację strategii ZIT. Jednostki samorządu terytorialnego, będące członkami Stowarzyszenia MOFT i zaangażowane w realizację strategii, uczestniczyły w konsultacjach społecznych jako obserwatorzy procesu.

W formacie PDF raport konsultacji społecznych Strategii

Podobne aktualności

Skip to content