XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Koneck

Przewodniczący Rady Gminy Koneck Pan Zbigniew Raszka

zwołuje XXVII sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 10 lipca 2013 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 10.07.2013 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Chromowola.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr V/19/11 Rady Gminy Koneck z dnia
21 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content