Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje

XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 19 grudnia 2013 r. (czwartek) o godzinie 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 19.12.2013 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi oraz innego podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/112/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) odczytania projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

d) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

e) dyskusja;                                    

f) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content