„Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę?

„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy,

czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz kursy zawodowe

 

 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”.

 

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 84 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu wszyscy Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe – jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

 

W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. po 1 grudnia 2014 r.), z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

       zwolnienie grupowe,

       wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,

       redukcja etatów,

       przyczyny ekonomiczne,

       porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,

       likwidacja zakładu pracy.

 

Grupę I tworzyć będą osoby zainteresowane podwyższeniem bądź zmianą swoich kwalifikacji
w ramach szkoleń/kursów zawodowych
. Wybór szkolenia/kursu każdorazowo potwierdzony zostanie diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w BYDGOSZCZY, INOWROCŁAWIU LUB WŁOCŁAWKU, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Uczestników Projektu. Ponadto każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w:

        warsztatach aktywizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (8 godzin) realizowanych
w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub Włocławku,

        pośrednictwie pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).

 

Grupę II stanowić będzie 11 osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” WE WŁOCŁAWKU i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000  zł.

W ramach naboru formularze rekrutacyjne mogą złożyć osoby z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Grupy II przewiduje się następujące formy wsparcia realizowane WE WŁOCŁAWKU:

        szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (40 godzin),

        warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin),

        doradztwo ogólne grupowe w zakresie przygotowywania biznesplanu (8 godzin zegarowych),

        doradztwo ogólne indywidualne w zakresie przygotowywania biznesplanu (średnio 4 godziny zegarowe na osobę),

        przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000 złotych na osobę dla  9 osób,

        podstawowe wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 900 zł dla 9 osób,

 

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.  

 

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 5 maja 2014 r. do 19 maja 2014 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300).

 

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

a) w Bydgoszczy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Długiej 34 w sali 201:

– 12.05.2014 o godzinie 12.00

b) we Włocławku w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości na ul. Toruńskiej 148 – 14.05.2014 o godzinie 10.00

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!


 

 

Podobne aktualności

Skip to content