VII sesja VII kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zawiadamia

o zwołaniu VII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 21 lipca 2015 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 21.07.2015 r.

1.       Otwarcie.

2.       Stwierdzenie kworum.

3.       Prezentacja dotycząca „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koneck”.

4.       Powołanie protokolanta.

5.       Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

6.       Przyjęcie porządku obrad.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

8.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/14 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2015 rok:

a) omówienie projektu uchwały,

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego,

c) dyskusja,                                                 

d) podjęcie uchwały.

8.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/14 Rady Gminy Koneck z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2015 – 2018:

a) omówienie projektu uchwały,

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego,

c) dyskusja,                                                 

d) podjęcie uchwały.

8.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad:

a) omówienie projektu uchwały,

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji,

c) dyskusja,                                                 

d) podjęcie uchwały.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje lub komunikaty.

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content