XVIII sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
zawiadamia

o zwołaniu XVIII sesji RG Koneck

na dzień 7 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 7 grudnia 2016 r.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie budżetu Gminy Koneck
na 2016 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2016 – 2019
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Koneck na rok 2017
a) omówienie projektu uchwały;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2017 – 2020
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/16 rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym
na terenie Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.12. Podjęcie uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.13. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje lub komunikaty.
10. Wnioski lub oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content