Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż Powiat Aleksandrowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r. W ramach programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim realizować będzie min:

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Adresaci programu:

osoby pełnoletnie, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON:

opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym,

– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia- do 1000 zł, z możliwością zwiększenia o:

  • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się,
  • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  • 300 zł – w przypadku , gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
  • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

– dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł.

– opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty  674 zł (netto) na osobę.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Sikorskiego 3,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30  w terminie:
 od 01  do 10 października 2017 r.

Wnioski dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
http://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info/, w zakładce > Aktywny Samorząd na 2017.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie tutejszego Centrum lub telefonicznie pod numerem telefonu 54 282 61 54 wew. 102 lub 509 379 876 u Pani  Iwony Drzewieckiej oraz na stronie internetowej  www.pfron.org.pl.

 

Informacje przekazane za pośrednictwem

Pani Małgorzaty Wesner

Kierownika PCPR w Aleksandrowie Kujawskim

Podobne aktualności

Skip to content