Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu III sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 28 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

 

PORZĄDEK OBRAD III SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 28 grudnia 2018 r.

 

  1. Otwarci.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019-2022

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Koneck na rok 2019

a) omówienie projektu uchwały;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski lub oświadczenia.

9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content