Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 11 kwietnia 2019 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/18 Rady Gminy Koneck z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d)podjęcie uchwały.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019 – 2022
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
6.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
6.4. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7. Informacje lub komunikaty.
8.
Wnioski lub oświadczenia radnych.
9.
Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content