Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 10 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku.

 

 PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 10.07.2019 r.

 

  1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koneck na lata 2016 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i kontroli  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozbudowa dróg polegających na budowie ścieżek rowerowych
i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” w zakresie robót budowlanych budowy ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zakrzewo.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content