Zawiadomienie o zwołaniu XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 24 czerwca 2020 r. o godzinie 10.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 24.06.2020 r.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019  rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu;

c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu;

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

f) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki/drogi rowerowej zadanie – 1 do 3”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/19 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Koneck  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Informacje lub komunikaty.

9. Wnioski.

10.Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content