Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 17 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 17.06.2021 r.

  1. otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu;

c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu;

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

f) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2027

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przekazanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.Program Czyste Powietrze – warunki ogólne.

9.Informacje lub komunikaty.

10.Wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content