Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 3 marca 2022 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  3 marca 2022 r.

1.Otwarcie

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022 – 2027

a) omówienie projektu uchwały ;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Koneck na lata 2021-2027

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konecku za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

8. Przedstawienie sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

9. Przedstawienie sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
za 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

13. Informacje lub komunikaty.

14. Wnioski.

15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content