Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Koneck

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PORZĄDEK OBRAD XL SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 22.12.2022 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

6.1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/156/20 Rady Gminy Koneck w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość wypłacanych nagród.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.     

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.    

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na rok 2023 rok.    

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/22 Rady Gminy Koneck z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koneck na lata 2022-2023.    

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7.   Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

  1. Informacje lub komunikaty.
  2. Wnioski.
  3. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content