Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób rokujących odzyskanie zdolności do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób rokujących odzyskanie zdolności do pracy.

Osoby, które wykorzystały zasiłek  chorobowy przez  maksymalny okres, a nadal są niezdolne do czynności zarobkowych i rokują, że dalsze leczenie lub rehabilitacja przywróci możliwość wykonywania pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ta sama zasada dotyczy także osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

O świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach lub po 91 dniach, gdy niezdolność do pracy występuje po ustaniu zatrudnienia. A jeśli stan chorobowy został spowodowany gruźlicą lub przypada na okres ciąży, to po 270 dniach.

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Najlepiej złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin gwarantuje wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego.

Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia w ciągu 14 dni od doręczenia można zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, ZUS wyda decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne może także otrzymać osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie jej tego świadczenia, a nie renty.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono: 90 proc. podstawy wymiaru świadczenia (średniej pensji z 12 miesięcy) przez pierwsze 90 dni,
a w pozostałym okresie  75 proc. Natomiast, jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy). Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która:

  • ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
  • jest nauczycielem i przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia albo pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content