Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Koneck

W dniu 27 lipca 2012 roku o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XVII sesja Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Koneck
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2015.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy Koneck na lata 2012 – 2014 środków finansowych na dowożenie uczniów w formie świadczenia usług transportowych przez przewoźnika wyłonionego w ramach procedury przetargowej.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koneck”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju      gospodarczego;

            c) dyskusja;

             d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Straszewo na lata 2012 – 2019”.

            a) omówienie projektu uchwały;

            b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju                       gospodarczego;

           c) dyskusja;

           d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koneck na lata 2012 – 2019”.

            a) omówienie projektu uchwały;

            b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i  rozwoju          gospodarczego;

           c) dyskusja;

           d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 Rady Gminy Koneck w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

            a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia i ładu i porządku publicznego;

           c) dyskusja;

           d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

            a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia i ładu i porządku publicznego;

           c) dyskusja;

           d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju      gospodarczego;

            c) dyskusja;

             d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju      gospodarczego;

            c) dyskusja;

             d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju      gospodarczego;

            c) dyskusja;

             d) podjęcie uchwały.

7.12. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

            c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content